ترانزیستور یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی می‌باشد. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P می‌باشد. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک و مخابرات

NE3210S01-T1B

 • 260,000 تومان
260,000 تومان

به سبد خرید من

NE3210S01-A

 • 265,000 تومان
265,000 تومان

به سبد خرید من

UTV020

 • 400,000 تومان
400,000 تومان

به سبد خرید من

UTV040

 • 470,000 تومان
470,000 تومان

به سبد خرید من

FTD2017

 • 110,000 تومان
110,000 تومان

به سبد خرید من

TLP521-2

 • 15,300 تومان
ناموجود

TLP521-4

 • 19,000 تومان
19,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT2222

 • 20,000 تومان
20,000 تومان

به سبد خرید من

4n26

 • 16,650 تومان
16,650 تومان

به سبد خرید من

4N37

 • 17,400 تومان
17,400 تومان

به سبد خرید من

2SC2351

 • 23,000 تومان
23,000 تومان

به سبد خرید من

W52NK25Z

 • 330,000 تومان
330,000 تومان

به سبد خرید من

BU810

 • 15,500 تومان
15,500 تومان

به سبد خرید من

IRFB4310

 • 257,250 تومان
بزودی

MS1502

 • 162,000 تومان
162,000 تومان

به سبد خرید من

DTC123YKAT146

 • 25,000 تومان
ناموجود

MMBT2222LT1G

 • 2,500 تومان
ناموجود

TLP202A

 • 17,200 تومان
17,200 تومان

به سبد خرید من

BCX53-16

 • 25,000 تومان
بزودی

PS2801-1

 • 139,550 تومان
بزودی

SI5935CDC-T1-GE3

 • 42,500 تومان
بزودی

2n2007

 • 5,000 تومان
بزودی

TLP222AF

 • 19,000 تومان
19,000 تومان

به سبد خرید من

2n7002

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

TLP521-1

 • 9,530 تومان
9,530 تومان

به سبد خرید من

TP0101K-T1-E3

 • 5,000 تومان
ناموجود

IRFI720G

 • 31,500 تومان
ناموجود

BTS132

 • 33,000 تومان
ناموجود

IRF540

 • 10,000 تومان
ناموجود

ULN2003ADR

 • 14,000 تومان
14,000 تومان

به سبد خرید من

ULN2003APG

 • 15,650 تومان
15,650 تومان

به سبد خرید من

ULN2803APG

 • 15,200 تومان
15,200 تومان

به سبد خرید من

ULN2803AFWG

 • 27,700 تومان
27,700 تومان

به سبد خرید من

BC847BS

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC847B

 • 5,000 تومان
ناموجود

BC817

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC817-16

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC817-25

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC817-40

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC807-40

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N2222A

 • 85,000 تومان
85,000 تومان

به سبد خرید من

JAN2N2222A

 • 124,500 تومان
124,500 تومان

به سبد خرید من

2N3904

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N3906

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT3906

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT3904

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2SC4226

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2SC3357

 • 5,000 تومان
ناموجود

2SC945

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2SC945

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BCX53

 • 5,000 تومان
ناموجود

BC857C

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC857B

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BCP53

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BCP56

 • 9,450 تومان
9,450 تومان

به سبد خرید من

2N2907A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N2907AG

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT2907

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBTA14

 • 5,000 تومان
بزودی

MMBTA14LT1

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N5551

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT5551

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N5401

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT5401

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

IR2113PBF

 • 516,000 تومان
بزودی

IR2113STRPBF

 • 503,900 تومان
503,900 تومان

به سبد خرید من

FQA24N50

 • 135,000 تومان
135,000 تومان

به سبد خرید من

IRF634

 • 116,000 تومان
بزودی

CPC5602C

 • 16,900 تومان
16,900 تومان

به سبد خرید من

IRFU120

 • 15,000 تومان
بزودی

FGH60N100

 • 54,000 تومان
ناموجود

BS170

 • 115,000 تومان
115,000 تومان

به سبد خرید من

FSFR2100

 • 172,000 تومان
بزودی

BC559

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

EL817

 • 18,000 تومان
18,000 تومان

به سبد خرید من

RFP2N10L

 • 116,500 تومان
بزودی