مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند بین پایه‌هایش اختلاف ولتاژ ایجاد میشود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژعبوری از دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود . شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

R100K - 1W - 5%

 • 11,540 تومان
11,540 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0603 1%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

RS-05K6801FT

 • 25,000 تومان
ناموجود

Resistor 4.7k 0805 1%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

CR-03JL7---27R

 • 25,000 تومان
ناموجود

RS-05K4701FT

 • 25,000 تومان
ناموجود

Resistor 22ohm 0805 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

CR0805 200 43K

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

WSL1206R0600FEA

 • 9,000 تومان
بزودی

ERJ-3EKF4023V

 • 5,000 تومان
بزودی

ERJ-3EKF4123V

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

ERJ-3EKF3091V

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

ERA-6ARW273V

 • 13,000 تومان
ناموجود

3386P-1-104

 • 19,000 تومان
ناموجود

SFR16S0002372FR500

 • 5,000 تومان
ناموجود

Resistor 1k 0402 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0402 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0603 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0603 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0805 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 0805 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 1206 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k 1206 5%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1k mini melf 2512 1%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0402 1%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0201 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0402 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0603 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0603 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1206 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1206 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 2512 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 0805 0.1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1210 1%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10k 1210 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0201 5%

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0402 1%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0402 5%

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2512 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1218 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 2010 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM 1210 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 330 OHM minimelf 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 220k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.2m 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k minimelf 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 8.66k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0201 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1210 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 1812 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 2010 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 4.7k 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0201 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 2.7k minimelf 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0201 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 0.5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0805 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1210 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 47k minimelf 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0201 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1206 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k 2512 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 20k minimelf 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0201 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 33 ohm 2010 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 2010 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 10 ohm 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

RG1608N-560-W-T1

 • 125,000 تومان
125,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 560 ohm 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0201 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1218 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 1218 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 2512 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.2k minimelf 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1206 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 1.5k 2010 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 0805 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 22ohm 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0201 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0402 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 0805 0.1%

 • 10,000 تومان
ناموجود

Resistor 100k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 0.1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1206 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1210 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1210 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 1218 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 2512 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k 2512 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 100k Minimelf 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0201 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0402 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0603 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0603 5%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

Resistor 3.3k 0805 1%

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من