حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

59170-1S-00-D

 • 180,000 تومان
بزودی

59045-010

 • 173,000 تومان
173,000 تومان

به سبد خرید من

DS18B20

 • 530,000 تومان
530,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-135 Module

 • 150,000 تومان
150,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-135

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-2

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-3

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-4

 • 150,000 تومان
ناموجود

MQ-5

 • 150,000 تومان
بزودی

MQ-6

 • 150,000 تومان
ناموجود

MQ-214

 • 150,000 تومان
ناموجود

MQ-8

 • 150,000 تومان
150,000 تومان

به سبد خرید من

MQ-9

 • 150,000 تومان
150,000 تومان

به سبد خرید من

FSR402

 • 157,000 تومان
157,000 تومان

به سبد خرید من

MPU-6050

 • 525,500 تومان
بزودی