دیود: قطعه‌ای است الکترونیکی دو سر است که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بسیار بالایی نشان میدهد. َشرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

LM4040

 • 58,700 تومان
ناموجود

DZ2.4 0.5W

 • 5,500 تومان
5,500 تومان

به سبد خرید من

BAS85

 • 24,200 تومان
24,200 تومان

به سبد خرید من

PMLL4148L

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

S2B-E3/52T

 • 7,700 تومان
ناموجود

B360A-13-F

 • 1,155 تومان
بزودی

BZG03C150-TR

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

1SMA5918BT3G

 • 5,000 تومان
بزودی

0449002.MR

 • 16,200 تومان
ناموجود

1.5SMC27AT3G

 • 5,000 تومان
ناموجود

SBR1U200P1-7

 • 5,000 تومان
ناموجود

BZX84C10

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

PESD3V3S1UB,115

 • 80,000 تومان
بزودی

SMAJ4736A-TP

 • 25,000 تومان
بزودی

3SMAJ5927B-TP

 • 142,300 تومان
ناموجود

CPDT6-5V0U

 • 154,000 تومان
بزودی

3SMAJ5921B-TP

 • 115,200 تومان
بزودی

UCLAMP3301H.TCT

 • 23,800 تومان
بزودی

CPDU5V0U-HF

 • 36,700 تومان
ناموجود

CDSOT23-SM712

 • 29,000 تومان
بزودی

SBR130S3-7

 • 17,100 تومان
بزودی

3SMAJ5936B-TP

 • 18,300 تومان
18,300 تومان

به سبد خرید من

1SMA5927B

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

PTVS5V0P1UP,115

 • 12,530 تومان
بزودی

1SMB5927BT3G

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1SMB5929BT3G

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1SMA5925BT

 • 5,000 تومان
ناموجود

PESD5V0S1BA,115

 • 9,200 تومان
ناموجود

SM05DKR-ND

 • 6,700 تومان
ناموجود

MBR0520LT1G

 • 6,500 تومان
ناموجود

MBR3045PT

 • 20,000 تومان
ناموجود

UF4007

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

US1M-E3-61T

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1N5819

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1N5819-HW-7-F

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1N5822

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1N5822 SMD

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1N5822 SMD Small

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

1N5408

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

1N4007

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

1N4007 SMD

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

1N4148

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

FDLL914

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C3V3 دیود زینر 3.3V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C4V7 دیود زینر 4.7V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C5V1 دیود زینر 5.1V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C6V8 دیود زینر 6.8V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C10 دیود زینر 10V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C12 دیود زینر 12V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C15 دیود زینر 15V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C18 دیود زینر 18V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C27 دیود زینر 27V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C9V1 دیود زینر 9.1V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C33 دیود زینر 33V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C24 دیود زینر 24V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C22 دیود زینر 22V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

BZV55-C30 دیود زینر 30V

 • 6,000 تومان
6,000 تومان

به سبد خرید من

MB6S

 • 10,000 تومان
بزودی

SBS804

 • 15,000 تومان
بزودی