AM29C827

کد کالا :
1385
قیمت :
6,500 تومان
وضعیت :
بزودی
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
آیسی ی AM29C827 یک مسیر ثبت ارتباط است که به عنوان میانبر برای حذف دستگاه های اضافی ی ضروری و ارائه ی پهنای باند پهن تر برای مسیر آدرس دیتا و متعادل کردن مسیرهای انتقالی طراحی شده است.
از ویژگی هایAM29C827 یک 10بیتی است که با خروجی ی NOred که توانایی ی انعطاف برای بیشترین کنترل را دارا می باشد.
توضیحات
درحال بارگزاری

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند