ديودهاي ساطع‌كننده نور در واقع جزو خانواده‌ ديودها هستند كه ديودها نيز زير گروه نيمه هادي‌ها به شمار مي‌آيند. خاصيتي كهال ای دی ها را از ساير نيمه‌‌هادي‌ها متمايز مي‌كند اين است كه با گذرجريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها ساطع مي‌شود شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

BRPY1211F-TR

 • 39,000 تومان
39,000 تومان

به سبد خرید من

OP266W

 • 13,500 تومان
بزودی

LED RED 0805

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED GREEN 0805

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 0805

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED YELLOW 0805

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 0805

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED RED 1206

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED GREEN 1206

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 1206

 • 25,000 تومان
25,000 تومان

به سبد خرید من

LED YELLOW 1206

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 1206

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED ORANGE 0805

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED ORANGE 1206

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 0603

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED GREEN 0603

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED RED 0603

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED PINK 1210

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED RED 1210

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 1210

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED PURPLE 1210

 • 10,000 تومان
ناموجود

LED ORANGE 1210

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED YELLOW 1210

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED WHITE 5050

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED RED 5050

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من

LED BLUE 5050

 • 10,000 تومان
بزودی

LED GREEN 5050

 • 10,000 تومان
بزودی

LED YELLOW 0603

 • 10,000 تومان
10,000 تومان

به سبد خرید من