ترانزیستور یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی می‌باشد. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P می‌باشد. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک و مخابرات

NE3210S01-T1B

 • 60,000 تومان
60,000 تومان

به سبد خرید من

NE3210S01-A

 • 65,000 تومان
65,000 تومان

به سبد خرید من

UTV020

 • 400,000 تومان
400,000 تومان

به سبد خرید من

UTV040

 • 470,000 تومان
470,000 تومان

به سبد خرید من

FTD2017

 • 30,000 تومان
30,000 تومان

به سبد خرید من

TLP521-2

 • 5,300 تومان
ناموجود

TLP521-4

 • 29,000 تومان
29,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT2222

 • 1,000 تومان
1,000 تومان

به سبد خرید من

4n26

 • 6,650 تومان
6,650 تومان

به سبد خرید من

4N37

 • 7,400 تومان
7,400 تومان

به سبد خرید من

2SC2351

 • 3,000 تومان
3,000 تومان

به سبد خرید من

W52NK25Z

 • 33,000 تومان
33,000 تومان

به سبد خرید من

BU810

 • 5,500 تومان
5,500 تومان

به سبد خرید من

IRFB4310

 • 57,250 تومان
بزودی

MS1502

 • 62,000 تومان
62,000 تومان

به سبد خرید من

DTC123YKAT146

 • 5,000 تومان
ناموجود

MMBT2222LT1G

 • 500 تومان
ناموجود

TLP202A

 • 37,200 تومان
37,200 تومان

به سبد خرید من

BCX53-16

 • 5,000 تومان
بزودی

PS2801-1

 • 39,550 تومان
بزودی

SI5935CDC-T1-GE3

 • 42,500 تومان
بزودی

2n2007

 • 5,000 تومان
بزودی

TLP222AF

 • 19,000 تومان
19,000 تومان

به سبد خرید من

2n7002

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

TLP521-1

 • 9,530 تومان
9,530 تومان

به سبد خرید من

TP0101K-T1-E3

 • 5,000 تومان
ناموجود

IRFI720G

 • 31,500 تومان
ناموجود

BTS132

 • 33,000 تومان
ناموجود

IRF540

 • 10,000 تومان
ناموجود

ULN2003ADR

 • 14,000 تومان
14,000 تومان

به سبد خرید من

ULN2003APG

 • 15,650 تومان
15,650 تومان

به سبد خرید من

ULN2803APG

 • 15,200 تومان
15,200 تومان

به سبد خرید من

ULN2803AFWG

 • 27,700 تومان
27,700 تومان

به سبد خرید من

BC847BS

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC847B

 • 5,000 تومان
ناموجود

BC817

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC817-16

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC817-25

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC817-40

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC807-40

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N2222A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

JAN2N2222A

 • 24,500 تومان
24,500 تومان

به سبد خرید من

2N3904

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N3906

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT3906

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT3904

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2SC4226

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2SC3357

 • 5,000 تومان
ناموجود

2SC945

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2SC945

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BCX53

 • 5,000 تومان
ناموجود

BC857C

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BC857B

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BCP53

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

BCP56

 • 9,450 تومان
9,450 تومان

به سبد خرید من

2N2907A

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N2907AG

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT2907

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBTA14

 • 5,000 تومان
بزودی

MMBTA14LT1

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N5551

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT5551

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

2N5401

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

MMBT5401

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

NDS8958

 • 121,150 تومان
121,150 تومان

به سبد خرید من

IR2113PBF

 • 216,000 تومان
بزودی

IR2113STRPBF

 • 143,900 تومان
143,900 تومان

به سبد خرید من

FQA24N50

 • 100,000 تومان
بزودی

IRF634

 • 16,000 تومان
بزودی

CPC5602C

 • 16,900 تومان
16,900 تومان

به سبد خرید من

IRFU120

 • 15,000 تومان
بزودی

FGH60N100

 • 54,000 تومان
ناموجود

BS170

 • 15,000 تومان
15,000 تومان

به سبد خرید من

FSFR2100

 • 72,000 تومان
بزودی

BC559

 • 5,000 تومان
5,000 تومان

به سبد خرید من

EL817

 • 8,000 تومان
8,000 تومان

به سبد خرید من

RFP2N10L

 • 16,500 تومان
بزودی

BRT23H

 • 125,000 تومان
125,000 تومان

به سبد خرید من